VT8b – Tu je gozd doma / The home od the forest

(Gozdovi so pljuča Pekla)

TU JE GOZD DOMA

Slovenski gozdovi so dobro ohranjeni in biotsko bogati. So rezultat pestrih naravnih danosti ter načrtnega in strokovnega gospodarjenja z njimi.

Gozd predstavlja zapleten ekosistem, ki se počasi razvija. Nepremišljeni posegi človeka lahko gozdove razvrednotijo in opustošijo za več generacij. Zato mora biti gospodarjenje z njimi načrtovano in dolgoročno. V Sloveniji ima načrtno delo z gozdovi že dolgo tradicijo, saj je bil prvi načrt za Trnovski gozd izdelan že leta 1771.

V Sloveniji z gozdovi gospodarimo sonaravno, trajnostno in večnamensko. S takšnim načinom upravljanja z gozdom smo vzor številnim evropskim državam. Gozdarji skupaj z lastniki gozdov skrbijo, da bodo gozdovi ostali ohranjeni in vitalni tudi za naše vnuke.

Leta 1875 so gozdovi pokrivali 36 % ozemlja današnje Slovenije. Obseg gozdov se je nato povečeval in danes gozdovi poraščajo več kot 58 % površine naše države. Če upoštevamo zgolj naravne pogoje, brez vpliva človeka, bi lahko gozdovi pokrivali najmanj 93 % površine Slovenije.

 

THE HOME OF THE FOREST

Slovenian forests are well-preserved and biodiverse. They are a result of natural diversity and planned, professional forest management.

The forest is a complex ecosystem that evolves slowly. Reckless human interventions can cause degradation and devastation of forests for several generations to come. That is why forest management must be planned and long-term. In Slovenia, planned forest management has had a long tradition, as the first plan for the Trnovski gozd forest was made as early as in 1771.

In Slovenia, forest management is nature-friendly, sustainable and multi-purpose. With this kind of forest management we are an example to several other European countries. Foresters and owners make sure the forests stay well-maintained and vital also for our grandchildren.  

In 1875, forests covered 36% of the territory of today’s Slovenia. After that, the size of forests gradually increased, and nowadays forests cover over 58% of the surface of our country. Taking into account natural conditions only, without human impact, forests could cover at least 93% of the surface of Slovenia.